Ticketmaster en dataprivacy

Bij Ticketmaster staan onze klanten en fans centraal. Alles wat we doen is gericht op het handhaven van het vertrouwen en dat doen we door de persoonsgegevens te behandelen met de grootst mogelijke omzichtigheid. Op ieder moment behoudt de fan de controle.

 

Inleiding

Privacy is een sedert 1980 in wetten verankerd begrip. De evolutie van het internet en de manier waarop persoonsgegevens recent worden gebruikt vereisten een grondige hervorming van de afspraken.

Strikt genomen is dataprivacy te herleiden tot vertrouwen. Ticketmaster heeft dat goed ingezien en richtte daarom een Global Privacy Office op die opereert onder een Global Privacy control framework.

 

Nieuwe Privacy Hub van Ticketmaster
 

Elk land waarin Ticketmaster actief is heeft zijn eigen Ticketmaster website. Daarop zal een link worden geplaatst naar de nieuwe Privacy Hub. Deze functionaliteit werd ontwerpen met één doel: de consument glashelder informeren omtrent welke gegevens worden bewaard; waarom we precies die gegevens bewaren en wat de precieze keuzes en rechten zijn die fans hebben.

Ticketmasters Privacy Hub is vanaf 25 mei beschikbaar. U zal er ook de Privacy Promise Video kunnen terugvinden die u overigens hieronder al kan afspelen.

Ons Privacy Engagement

Privacy is een gegeven dat we niet lichtzinnig opnemen.

Het komt erop neer dat we, ongeacht waar de klant of fan zich bevindt, ons engageren om:

 • enkel de noodzakelijke info op te vragen en dit telkens op een legale, eerlijke en transparante wijze.
 • duidelijk uit te leggen welke persoonsgegevens we opvragen, hoe deze gegevens worden gebruikt, wat de bewaartermijn is en wat we precies met die gegevens doen.
 • de consument de keuze te geven al dan niet onze meldingen te ontvangen en op welke wijze.
 • te allen tijde de garantie te geven dat de persoonsgegevens actueel zijn. De consument heeft de mogelijkheid autonoom aanpassingen door te voeren.
 • de gegevens waarover we beschikken beschermd en beveiligd blijven zodat ongeoorloofd gebruik en toegang niet mogelijk is.
 • de consument altijd in te lichten met wie we de persoonsgegevens delen en dat dit enkel met trusted partners gebeurt die dezelfde hoge standaarden als Ticketmaster hanteren.
 • altijd wanneer de consument ons vraagt om inzage te verkrijgen welke gegevens we over hem of haar bezitten, telkens een juist en precies antwoord kunnen geven.
 • wanneer persoonsgegevens binnen de groep circuleren, deze altijd onderhevig zijn aan dezelfde hoge beschermingsstandaarden; ongeacht de territorialiteit. We hanteren namelijk Binding Corporate Rules; de hoogste standaard voor goedkeuring toegekend door de Europese Regulatoren.
 • als hoeders van de met ons gedeelde persoonsgegevens, de gepaste verantwoordelijkheid aan de dag te leggen.
 • op elk moment rekenschap te kunnen afleggen omtrent het gebruik en delen van persoonsgegevens.

 

Verbeterde Marketing Opt-in voor klanten

 

Vooraf ingevulde toestemmingen verdwijnen volledig van het toneel. De AVG (GDPR) vereist namelijk een duidelijke opt-in vanwege de klant. Bovendien zijn we verplicht om de event-partners bij naam te noemen wanneer we met hen de persoonsgegevens beogen te delen.

Daarom verwoorden we vanaf 25 mei de toestemming als volgt:

Enkele bemerkingen omtrent Event Partner Marketing Opt-ins:

 • Standaard zal de organisator de enige vermelde eventpartner zijn. In het overgrote deel van de gevallen is de organisator de verantwoordelijke partij voor de totstandkoming van het evenement en in wiens naam de tickets worden verkocht.
 • Indien u—als organisator—verkiest dat ook andere eventpartners worden vernoemd, zal u dit dienen te vermelden ten aanzien van uw accountmanager die vervolgens het nodige doet.
 • Er bestaat een limiet op het aantal vermeldbare eventpartners. Bijkomende opt-ins met knoppen of bijkomende vragen behoren niet tot de mogelijkheden.
 • Ingeval er meerdere eventpartners worden vermeld dan zal de organisator bovenaan de lijst verschijnen. Het is niet mogelijk om de rangorde van vermelden te beïnvloeden.
 • Op dit ogenblik is het niet mogelijk om links te voorzien naar de pagina’s die het privacybeleid van individuele eventpartners weergeven. Deze functionaliteit staat gepland als ontwikkeling voor de nabije toekomst.
 • Indien een eventpartner niet is vermeld op het ogenblik dat de ticketverkoop start, maar werd toegevoegd op een later ogenblik in de tijd, dan zal de genoemde eventpartner enkel kunnen beschikken over die gegevens, bekomen na het effectief vermelden van diens naam.
 • De omschrijving hierboven weergegeven zal in alle gevallen worden gehanteerd. Afwijkingen daarop zullen we niet tolereren.

 

De manier waarop Ticketmaster voortaan vragen van consumenten met betrekking tot dataprivacy zal behandelen

We erkennen voor de volle 100% dat consumenten over rechten beschikken met betrekking tot hun persoonsgegevens en deze ook willen uitoefenen. We ontwierpen een formulier dat consumenten eenvoudigweg in staat stelt om hun rechten uit te oefenen. Dit formulier zorgt ervoor dat wij alle aanvragen en gegevens kunnen centraliseren om de verwerking overzichtelijk en correct uit te kunnen voeren. Het formulier “rechten van de betrokkene” zal in elke lokaal gehanteerde landstaal beschikbaar zijn en aanwezig in de privacy kennisgaven. Iedereen heeft er toegang toe nadat de betreffende link werd aangeklikt.

 

U kan het formulier hier bekijken.

 

Aangepaste contractuele voorwaarden

 

Voor de organisatoren maakten we een Data-privacy addendum opdat wederzijdse verplichtingen en veranderde verantwoordelijkheden onder de AVG zijn gedekt. Daarover ontvangt u heel binnenkort meer nieuws vanwege uw accountmanager.

Het is belangrijk dat u dit document goed leest en ons getekend terugzendt. Ingeval u vragen hebt omtrent dit addendum kan u terecht bij uw accountmanager of via [email protected]

Binding Corporate Rules van Ticketmaster (interne gedragscodes)

We zijn verheugd te kennen te geven dat Ticketmaster zich aanmeldde bij de regulatoren om te voldoen aan de hoogste standaard voor dataprivacy; de zogenaamde Binding Corporate Rules; een interne gedragscode, zeg maar. Waar ook de gegevens binnen Ticketmaster worden verwerkt of bewaard: we voldoen aan de Europese vereisten, wereldwijd de hoogste standaard. Het feit dat we opteren voor Binding Corporate Rules is een statement dat kan tellen. Ticketmaster neemt dataprivacy zeer serieus.

Vanzodra we het Europese certificaat ontvingen zal Ticketmaster de enige ticketverkoper zijn die voldoet aan de hoogste vereisten.

 

Nog vragen?

Contacteer ons via [email protected]